کارگاه های مهارتی

حسابداری
گرایش رشته سطح مهارت

شهریه – تومان

حسابداری مالی

پایه

(الفبای حسابداری)

395،000
تکمیلی 460،000
پیشرفته 450،000
نرم افزار حسابداری 545،000

حسابداری
گرایش رشته سطح مهارت

شهریه – تومان

حسابداری حقوق و دستمزد سطح کامل 420،000
حسابداری مالیاتی سطح کامل 695،000

حسابداری قیمت تمام شده

تولیدی و پیمانکاری

سطح مقدماتی 450،000
سطح پیشرفته 460،000

حسابرسی
گرایش رشته سطح مهارت

شهریه – تومان

حسابرسی درجه 2 سطح کامل 461،000
حسابرسی درجه 1 سطح کامل 593،000

مدیریت مالی
گرایش رشته سطح مهارت شهریه – تومان
داخلی سطح کامل 980،000
بین المللی (EFQN) سطح کامل

کارورزی
گرایش رشته سطح مهارت شهریه – تومان
تمامی رشته ها مقدماتی 180،000
پیشرفته 540،000

دیپلم حسابداری
گرایش رشته سطح مهارت شهریه – تومان
مجموعه هشتم سطح کامل 3،136،000
مجموعه نهم سطح کامل 4،573،000

کامپیوتر مهم ترین مهارت امروز هر فرد
گرایش رشته سطح مهارت شهریه – تومان
ICDL سطح کامل 695،000