اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین نیمه دوم شهریورماه ۹۷

بسمه تعالی

اسامی و تاریخ آزمون تستی آنلاین نیمه دوم شهریورماه ۹۷            

ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون
۱ هاله بهادری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۲ محدثه مهرجویی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۳ رضوان قجری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۴ طاهره همتی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۵ نیلوفر جعفری حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۶ آرام عباس زاده حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۷ مهسا اسدی نیک حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۸ فاطمه مولایی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۹ مرضیه غریب نواز حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۱۰ سیده فاطمه سجادی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۱۱ انیس جوکار حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۱۲ سمیرا ابراهیمی مقدم حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۱۳ بهنام ابراهیم زاده حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۱۴ شهره کشاورزی حسابداری مقدماتی ۲۷/۶/۹۷
۱۵ سمیه علیپور حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۱۶ محمدعلی کارآزما حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۱۷ سیده نرجس سعادت حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۱۸ پروین هوشمندی حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۱۹ ثمین جمشیدی حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۰ سارا مرزبان حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۱ مریم پورباقرفرد حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۲ میلاد غلامی حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۳ مهرداد شهسوار حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۴ محمود جوانی حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۵ اشکان امان پور حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۶ پروین انوار حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۷ مهرنوش حجار حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۸ حسین خطیبی حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۲۹ مریم کرمی حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۳۰ زکیه حیدرپناه حسابداری با کامپیوتر ۲۷/۶/۹۷
۳۱ زهرا قنبریان حسابداری مالیاتی ۲۷/۶/۹۷
۳۲ سید اسماعیل موسوی حسابداری صنعتی ۲۷/۶/۹۷
۳۳ مریم زارع حسابداری صنعتی ۲۷/۶/۹۷
۳۴ سمیرا انصاری حسابداری تکمیلی ۲۷/۶/۹۷