قابل توجه متقاضیان دوره کارورزی

آشنایی با برنامه اکسل ( سرفصل ها شامل: افزودن سطر و ستون، جدول بندی، حذف و اضافه صفحه، تنظیم دفتر کل، ترازآزمایشی و صورتهای مالی) الزامی می باشد.

مسئول واحد آموزش