تاریخ و اسامی آزمون آنلاین ۲۲ آبان ماه ۹۷

هوالحیکم

تاریخ و اسامی آزمون آنلاین ۲۲ آبان ماه ۹۷

ردیف نام و نام خانوادگی حرفه آزمون تاریخ آزمون
۱ شعله فلاح زاده حسابداری با کامپیوتر ۲۲/۰۸/۹۷
۲ فاطمه وفائی حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
 ۳ الهه موسوی خو حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۴ فاطمه زارع حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۵ سمیه علیپور حسابداری با کامپیوتر ۲۲/۰۸/۹۷
۶ سجاد زارع حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۷ نسیم منجزی حسابداری با کامپیوتر ۲۲/۰۸/۹۷
۸ ویدا کریمی حسابداری حقوق و دستمزد ۲۲/۰۸/۹۷
۹ مهناز ممتحن حسابداری مالیاتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۰ مجید عسکری حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۱ مریم عسکری حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۲ شهرزاد صادقی حسابداری مالیاتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۳ آمنه محمدی حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۴ مریم نصیری حسابداری مالیاتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۵ سعیده کریمی حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۶ زهرا جوانمردی حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۷ نازنین ترابی حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷
۱۸ محمدصادق احمدی مقدم حسابداری با کامپیوتر ۲۲/۰۸/۹۷
۱۹ محمدصادق فرهنگی حسابداری با کامپیوتر ۲۲/۰۸/۹۷
۲۰ اسراء جوشن حسابداری مقدماتی ۲۲/۰۸/۹۷