اسامی برگزیدگان کارورزی مورخ ۹۷/۱۰/۲۸

پروژه لینا:

سمیه زارع و فاطمه مرادی

پروژه سهند:

میلاد رستگاری

پروژه سروش۱:

اسما مصلحیانی و زهرا جوکار

پروژه سروش۲:

سعید نعمتی