عناوین کارگاه های مهارتی

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
حسابداری مالی پایه (الفبای حسابداری) ۲۱۷،۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری مالی تکمیلی ۲۲۴،۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری مالی پیشرفته ۲۱۹،۵۰۰ کلیک کنید
حسابداری مالی نرم افزار حسابداری ۲۸۷،۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری حقوق و دستمزد سطح کامل ۲۳۱،۰۰۰ کلیک کنید

حسابداری مالیاتی

سطح کامل ۴۵۶،۰۰۰

کلیک کنید

حسابداری قیمت تمام شده تولیدی و پیمانکاری سطح مقدماتی ۳۰۰،۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری قیمت تمام شده تولیدی و پیمانکاری سطح پیشرفته ۳۰۸،۰۰۰ کلیک کنید
حسابداری قیمت تمام شده تولیدی و پیمانکاری نرم افزار حسابداری ۳۵۷،۰۰۰ کلیک کنید

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
حسابرسی درجه ۲ سطح کامل ۴۶۱،۰۰۰ کلیک کنید
حسابرسی درجه ۱ سطح کامل ۵۹۳،۰۰۰ کلیک کنید

 

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
داخلی سطح کامل ۸۳۲،۰۰۰ کلیک کنید
بین المللی (EFQN) سطح کامل کلیک کنید

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
تمامی رشته ها مقدماتی ۱۶۰،۰۰۰ کلیک کنید
تمامی رشته ها پیشرفته ۴۸۰،۰۰۰ کلیک کنید

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
مجموعه هشتم سطح کامل ۱،۸۴۱،۰۰۰ کلیک کنید
مجموعه نهم سطح کامل ۲،۴۰۲،۰۰۰ کلیک کنید

 

گرایش رشته
سطح مهارت
شهریه (تومان)
محتوا
ICDL سطح کامل ۶۰۰،۰۰۰ کلیک کنید