کارورزی مرحله ای

به منظور سنجش توانایی مهارت آموختگان هر دو هفته یکبار کارورزی عملی در سه سطح مقدماتی، نرم افزار و مالیاتی برگزار می گردد.

زمان برگزاری کارورزی روزهای جمعه ساعت ۱۰:۰۰ می باشد

شرکت در کارورزی برای افرادی که کارآموز مرکز تربیت حسابدار نمی باشند نیز آزاد است

جهت شرکت در کارورزی حداکثر تا روز چهارشنبه قبل از برگزاری آزمون حتما باید ثبت نام صورت پذیرد

در سال ۹۷ تا کنون بیست و دو مرحله کارورزی برگزار شده است.

مرحله تاریخ محتوا برگزیدگان
۹۷/۱۰/۱۴
۹۷/۱۰/۲۸
۹۷/۱۱/۱۲
۹۷/۱۱/۲۶